นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร

สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเล่าเรื่องและผู้สร้างเนื้อหาที่สามารถใช้แพลตฟอร์มสื่อต่าง ๆ ในการสื่อสารกับโลกศิลปะ หลักสูตรรวมทฤษฎีและการปฏิบัติ ในขณะที่ส่วนเชิงทฤษฎีได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างฐานของความรู้สหวิทยาการที่รวมศิลปะมนุษยศาสตร์และการสื่อสาร ส่วนที่ใช้งานได้จริงช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ทฤษฎีในบริบทการทำงานในแง่ของศิลปะและเทคโนโลยี หลักสูตรนี้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้สื่อในปัจจุบัน เมื่อจบหลักสูตรนักศึกษาจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวและส่วนรวม นักศึกษาจะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการหางานในธุรกิจสื่อทั้งในและต่างประเทศ

โอกาสในการทำงาน

นักข่าว, บรรณาธิการ, ผู้ผลิตสื่อ, ผู้ผลิตสารคดี, นักเขียนสารคดี, ที่ปรึกษาด้านสื่อ, นักวิจัยด้านสื่อ, นักแสดง, นักเขียนบทละคร, ผู้จัดงานกิจกรรมสื่อ, ผู้จัดการเวที, ทีมงานผลิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
52 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
120 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน
56 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับเลือก
24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต

ต้องได้รับหน่วยกิตทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต หมายเหตุ: หากนักศึกษาได้รับการบรรจุให้อยู่ในกลุ่ม ‘Advanced Track’ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม

ห้อง 632 ชั้น 6
อาคารอทิตยาทร
โทร +66 (0) 2700 5000
Fax: +66 (0) 2700 5011
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์
8.00 น – 17.00 น.