บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจะมีความพร้อมทั้งทางด้านจุลภาคและมหภาคของเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงประยุกต์เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักศึกษามีพื้นฐานที่ดีในด้านเศรษฐศาสตร์ แต่ยังเตรียมเครื่องมือที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างตลาด และกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในโลกธุรกิจอีกด้วย

โอกาสทางอาชีพ

  • ตำแหน่งนักวิเคราะห์ในภาคเอกชน
  • ตำแหน่งในการวิจัยและ / หรือธุรกิจบริการข้อมูล
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • พนักงานของรัฐในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
  • ตำแหน่งในสถาบัน / องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ
  • ทำงานในธุรกิจของครอบครัว
  • บัณฑิตวิทยาลัยสาขาเศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ / สังคมศาสตร์ / อสังหาริมทรัพย์ / โลจิสติกส์ / ประชากร (ทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทย)
  • ศึกษาต่อบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
42 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
133 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
69 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
20 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
24 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสหวิชาการ
20 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต

ต้องได้รับหน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 183 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 4471-4474, 4486
Email: icbba@mahidol.ac.th
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.