บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการเงิน เป็นสาขาที่วางรากฐานทางการศึกษาด้านการเงินที่มั่นคง เน้นให้นักศึกษามีพื้นฐานและมีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการเงินที่ดี โดยคุณสมบัติที่โดดเด่นของสาขานี้ คือ การเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการการเงินของธุรกิจ การลงทุนทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งกลยุทธ์ทางการเงินในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

หลักสูตรทางการเงิน ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ที่จำเป็นในด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงความรู้ทางธุรกิจอื่น ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์ข้อมูล การบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง การธนาคาร และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคำนวณในเชิงปฏิบัติ โดยทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำทฤษฎีที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และ/หรือทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำสิ่งที่เรียนมานั้นมาประยุกต์ใช้ในขณะฝึกงานและในการทำงานวิจัย

โอกาสทางอาชีพ

การศึกษาในสาขาวิชาการเงิน ของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการประกอบอาชีพในด้านต่อไปนี้ การให้คำปรึกษาทางการเงิน วาณิชธนกิจ การจัดการด้านการเงิน การจัดการความเสี่ยง การจัดการสินทรัพย์ การวิจัยทางการเงินและเศรษฐกิจ และ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในภาคเอกชน / ภาคธุรกิจ
  • นักวิจัยทางการเงินและ / หรือทางเศรษฐกิจ
  • ผู้จัดการกองทุน
  • ผู้จัดการด้านความเสี่ยงทางการเงิน
  • ผู้จัดการสินเชื่อ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ประกอบการเงินร่วมลงทุน
  • ศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา / ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้านการเงิน

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
42 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
133 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
69 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
20 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
24 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสหวิชาการ
20 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต

ต้องได้รับหน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 183 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 4471-4474, 4486
Email: icbba@mahidol.ac.th
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.