บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจในระดับสากล หลักสูตรนำเสนอประเด็นทางธุรกิจที่หลากหลายใน ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การค้าสากล การเงินและการตลาดระหว่างประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การดำเนินงาน ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม การนำเข้าและการส่งออกตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจและความร่วมมือ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ความเป็นผู้นำในระดับสากล และกลยุทธ์สำหรับขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างๆ ทั่วโลก

โอกาสทางอาชีพการงาน

  • บริษัท นำเข้า / ส่งออกในประเทศและต่างประเทศ
  • ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ
  • ตำแหน่งในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการวิจัย
  • พนักงานในหน่วยงานสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ
  • ตำแหน่งในสถาบัน / องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ
  • ศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัยในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
42 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
133 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
69 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
20 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
24 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสหวิชาการ
20 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต

ต้องได้รับหน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 183 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 4471-4474, 4486
Email: icbba@mahidol.ac.th
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.