บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด สอนทักษะด้านการตลาดที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ อันประกอบด้วย การทำวิจัยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่, การกำหนดราคา, การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย, สื่อสารการตลาดที่ครอบคลุมทั้งสื่อมาตรฐานและสื่อดิจิตัล โดยหลักสูตรได้เตรียมความรู้ด้านการตลาดเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นรากฐานในการวิเคราะห์ตลาดและสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีความโดดเด่น สามารถปรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน ผ่านการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการบรรยาย การอภิปรายในชั้นเรียน กรณีศึกษา และโครงการต่างๆ

โอกาสทางอาชีพ

  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในบริษัทท้องถิ่นและบริษัทข้ามชาติ
  • นักวิจัยในบริษัทวิจัยและ / หรือบริษัทในธุรกิจบริการข้อมูล
  • ผู้บริหารคู่ค้า / ตัวแทนโฆษณา
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ตำแหน่งในสถาบัน / องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ
  • บัณฑิตวิทยาลัยการตลาด / การวิจัยการตลาด / การสื่อสารการตลาด / โลจิสติกส์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
42 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
133 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
69 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
20 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
24 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสหวิชาการ
20หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต

ต้องได้รับหน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 183 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 4471-4474, 4486
Email: icbba@mahidol.ac.th
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.