วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

ภาควิชาบริหารธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติจะได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะผู้นำในการให้การศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและหลากหลาย

พันธกิจ

เพื่อให้การศึกษาที่มีความเป็นนวัตกรรมและนำไปประยุกต์ปฎิบัติได้เพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีแนวคิดผู้ประกอบการ และเพื่อนำเสนองานวิจัยและการบริการที่สร้างผลกระทบให้เกิดสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงใหม่และยั่งยืนมากขึ้น

ผลการเรียนรู้

การทำงานเป็นทีม: นักศึกษาสามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ ประสบความสำเร็จ
การวิเคราะห์: นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนและสามารถตัดสินใจสรุปเชิงตรรกะ
นวัตกรรม: นักศึกษาสามารถตอบโจทย์ปัญหาทางธุรกิจด้วยความคิดและวิธีการที่เป็นนวัตกรรม
จริยธรรมและความยั่งยืน: นักเรียนสามารถประเมินประเด็นด้านจริยธรรมในบริบททางธุรกิจและเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนทางธุรกิจ
การจัดการ: นักศึกษาเข้าใจหลักการการจัดการและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ความรู้และทักษะเฉพาะ: นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเฉพาะสาขาในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 4471-4474, 4486
Email: icbba@mahidol.ac.th
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.