1+3 โครงการความร่วมมือทางการศึกษา

1+3 โครงการความร่วมมือทางการศึกษา
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ และ Yunnan University International Education Service Center (YNU-IESC) มหาวิทยาลัยยูนาน (Yunnan University-YNU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความร่วมมือนี้นักศึกษาจะเริ่มเรียน 12 รายวิชา ใน 1 ปีแรกที่ YNU นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การรับสมัครของวิทยาลัยฯ จะสามารถโอนย้ายหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าวและเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรจนได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับสาขาวิชานำร่องภายใต้ความร่วมมือนี้ คือปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจใน 4 สาขาวิชา (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด) และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ