ระยะเวลารับสมัคร

นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
20 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 15 พฤษภาคม 2564 13 กันยายน 2564
2
1 – 14 กรกฏาคม 2564 24 กรกฏาคม 2564 13 กันยายน 2564
ภาคการศึกษาที่ 2
3
7 – 14 ตุลาคม 2564
30 ตุลาคม 2564
10 มกราคม 2564
ภาคการศึกษาที่ 3
4
11 – 25 มกราคม 2565
12 กุมภาพันธ์ 2565
25 เมษายน 2565

นักศึกษาต่างชาติ

ระยะเวลารับสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่เริ่มเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
17 พ.ค.-16 ก.ค. 2564
5 ส.ค.2564 13 ก.ย.2564
ภาคการศึกษาที่ 2
16 ส.ค. -15 ต.ค.2564
4 พ.ย.2564 10 ม.ค.2565
ภาคการศึกษาที่ 3
15 พ.ย. 2564 – 14 ม.ค.2565
17 ก.พ. 2564 25 เม.ย.2565

หน่วยรับสมัคร

ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
โทรศัพท์: (+66) 02-700-5000
ต่อ. 4344-7
แฟกซ์: (+66) 02-700-5013
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์
8:00 – 17:00 น.
E-mail: icdad@mahidol.ac.th