วีซ่า

เมื่อใบสมัครได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัยฯแล้ว จะมีการออกจดหมายตอบรับพร้อมจดหมายขอวีซ่า นักศึกษาต่างชาติต้องใช้วีซ่าการศึกษาแบบผู้ย้ายถิ่นฐาน (ประเภท ED) เพื่อศึกษาในประเทศไทย ควรทำการสมัครที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลใด ๆ ก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย

เอกสารที่ต้องการ:

  • แบบฟอร์มขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า   6  เดือน
  • ภาพถ่ายเต็มหน้าขนาด 4 x 6 ซม. ล่าสุด จำนวน 2  ภาพ
  • จดหมายตอบรับจาก MUIC
  • หลักฐานทางการเงินตามที่สถานทูตไทยกำหนด

นักศึกษาที่เรียนที่ MUIC มากกว่า 1 ภาคการศึกษาสามารถสมัครวีซ่าเข้าครั้งเดียวหรือ multiple entry visa แต่ละรายการอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ 90 วัน และสามารถขยายให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการศึกษา

หน่วยรับสมัคร

ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
โทรศัพท์: (+66) 02-700-5000
ต่อ. 4344-7
แฟกซ์: (+66) 02-700-5013
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์
8:00 – 17:00 น.
E-mail: icdad@mahidol.ac.th