2/2020-2021

ภาคการศึกษา 2/2563-2564

(4 มกคาคม 2563 – 4 เมษายน 2564)

ภาคการศึกษาที่ 2/2563-2564  

กำหนดการลงทะเบียน

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน 9 ธันวาคม 2563
นักศึกษาปัจจุบันลงทะเบียน   15 – 18 ธันวาคม 2563
วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน 8 มกราคม 2564
ลงทะเบียนล่าช้าและ เพิ่ม/ลดรายวิชา

4 – 5 และ 11 มกราคม 2564 (เวลา: 8:00  – 23:00 น.)

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่ม/ลดรายวิชา 15 มกราคม 2564
กำหนดการถอนรายวิชา   8 – 13 มีนาคม 2564 (เวลา: 8:00  – 23:00 น.))
 

หมายเหตุ:

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายการศึกษา
ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
โทรศัพท์: 02-700-5000 ต่อ 4325, 4330-4334, 4336, 4338, 4342
โทรศัพท์มือถือ: 080-111-3618

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายการศึกษา

.

หน่วยทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายการศึกษา
ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
โทรศัพท์: 02-700-5000 ต่อ 4325, 4330-4334, 4336, 4338, 4342
โทรศัพท์มือถือ: 080-111-3618
email: registrar.muic@gmail.com

ปฏิทนการศึกษา

ตารางการเรียน

คู่มือหลักสูตรการศึกษา (Catalog)

แบบฟอร์มเกี่ยวกับวิชาการ

การลาเรียน

คู่มือนักศึกษา

การบันทึกและใบแสดงผลการเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

แจ้งความคิดเห็นแลติชม