ปฏิทินการศึกษา

เรียกดูกำหนดเวลาวันที่และวันหยุดสำหรับแต่ละภาคการศึกษาและพิมพ์รายการสรุปสำหรับแต่ละปี (หมายเหตุ: ปีการศึกษาเริ่มต้นในเดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมของปีถัดไป)

ปฏิทินการศึกษา: