คู่มือหลักสูตรการศึกษา

คู่มือหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่ดีที่สุด ณ เวลาที่เผยแพร่ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้ถือเป็นสัญญา รายวิชาไม่จำเป็นต้องเปิดสอนทุกเทอมหรือทุกปี นักศึกษาแต่ละคนควรปรึกษาข้อมูลเรื่องแผนการเปิดรายวิชากับหลักสูตรหรือกลุ่มสาขาวิชา
คู่มือหลักสูตรการศึกษาอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

คู่มือหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2563

(สำหรับนักศึกษา รหัส 63xxxxx)

คู่มือหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2562

(สำหรับนักศึกษา รหัส 62xxxxx)