ขอแสดงความยินดีในวันรับปริญญาของคุณ

การสำเร็จการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

การอนุมัติให้ได้ปริญญา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาและเกณฑ์อื่น ๆ ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด ได้รับเกรดเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และใช้เวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตร

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรก่อนการลงทะเบียนเรียน เนื่องจากแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความแตกต่างกัน โดยหลักแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างต่อไปนี้

  • หมวดการศึกษาทั่วไป
  • หมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก
  • หมวดวิชาเลือกเสรี

การเตรียมจบการศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ต้องยื่นขอเตรียมจบผ่านทางระบบ SKY เมื่อสะสมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรครบ 140 หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในอีก 1-2 ภาคการศึกษา

วัตถุประสงค์ในการยื่นขอเตรียมจบการศึกษา

  • เพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรหรือไม่ หากยังไม่ครบนักศึกษาจะได้ทราบว่า หมวดใดหรือรายวิชาใดบ้างที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบเพื่อจบการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้
  • เพื่อรับทราบข้อมูลและขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการจบการศึกษา
  • เพื่อระบุภาคการศึกษาที่นักศึกษาต้องการจะจบการศึกษา และเพื่อรับทราบขั้นตอนต่อไปที่นักศึกษาต้องทำเพื่อลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

ข้อสังเกตุ:
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้น ๆ ได้