การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค

ปีการศึกษา 2563 – 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน
ช่วงสอบกลางภาค
5 – 25 ตุลาคม 2563
1 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
24 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564
TBA
ช่วงสอบปลายภาค
1 – 7 ธันวาคม 2562
29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564
19 – 25 กรกฎาคม 2564
1-2 กันยายน 2564

กฏข้อบังคับสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา

นักศึกษาต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำการดังต่อไปนี้:

 1. การใช้หรือพยายามใช้ตำรา บันทึก เอกสาร เครื่องคำนวณ คอมพิวเตอร์ พจนานุกรม อุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ สัญลักษณ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนในระหว่างการสอบ
 2. การจดบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย กระดาษหรือวัตถุอื่นๆ ในการระหว่างการสอบ
  หมายเหตุ ข้อบังคับนี้ใช้กับทั้งบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสอบและบันทึกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ
 3. มอบให้ผู้อื่นทำการสอบหรือทำหน้าที่แทนนักศึกษาคนอื่นเพื่อประโยชน์ในการสอบ
 4. คัดลอกผลงานของผู้อื่น
 5. ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ สื่อสารกับบุคคลอื่น ในระหว่างการสอบ
 6. มีสิ่งอื่น นอกเหนือจากเครื่องเขียน กระดาษข้อสอบ และกระดาษคำตอบบนโต๊ะ ในระหว่างการสอบ
 7. ส่งและ/หรือรับข้อสอบและ/หรือกระดาษคำตอบ ผ่านทางอีเมลหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในระหว่างสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
 8. การทำสำเนา ถ่ายภาพ ฉีกหรือนำข้อสอบ กระดาษคำถามและ/หรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
 9. การติดต่อ สื่อสารต่างๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาต

คำตัดสินในสอบสวนการฝ่าฝืนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวน

การพิจารณาระดับโทษการทุจริตการสอบ:

 1. ได้ผลการศึกษาเป็น F ในรายวิชาที่ทุจริต
 2. ได้ผลการศึกษาเป็น F ในทุกรายวิชาที่ลงเรียนในภาคศึกษานั้น
 3. ให้พักการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป
 4. ให้พ้นสภาพนักศึกษา
  ผลงาน เรียงความ, โครงการวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ต้องเป็นผลงานต้นฉบับของนักศึกษาเอง การลอกเลียนแบบอาจนำไปสู่การลงโทษดังกล่าวข้างต้น