ห้องสมุดและ Co-working Space

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ชั้น 3 และ 4 ของอาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อให้บริการ อาทิ หนังสือต่างๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วารสาร นิตยสาร สื่อโสตทัศนูปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ สื่อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เวลาทำการช่วงเปิดภาคเรียนปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.
วันเสาร์
10.00 น. – 18.00 น.
วันอาทิตย์
ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์:
ปิดบริการ

เวลาทำการของช่วงเปิดเรียนภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ

MUIC Co-working Space

Co-working Space เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้า รวมไปถึงเป็นสถานที่พักผ่อน มีพื้นที่ให้บริการนาด 820 ตร.ม. แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ บริการคอมพิวเตอร์, พื้นที่การเรียนรู้, การพักผ่อนและโซนเงียบสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบ, ห้องอเนกประสงค์ และมุมศิษย์เก่า ทั้งนี้ห้อง Co-Working Space สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน

โครงการ MiniTCDC Link

จากการที่วิทยาลัยฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงได้จัดให้มีโครงการ MiniTCDC Link ที่ห้อง Co-working Space โดยให้บริการฐานข้อมูลด้านการออกแบบ ด้านกราฟิค และอนิเมชั่น รวมทั้งการเป็นสมาชิกของศูนย์ข้อมูล TCDC Resource Center ที่ให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เวลาทำการช่วงเปิดภาคเรียนปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์
9.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์- อาทิตย์
10.00 น. – 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ

เวลาทำการช่วงที่มีการสอบ
วันจันทร์ – ศุกร์
9.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
10.00 – 19.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ

เวลาทำการของช่วงเปิดเรียนภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ

ติดต่อเรา
โทรศัพท์: +66(0) 22700-5000 ext.1415,1416,1316 (Library)
โทรศัพท์: +66(0) 22700-5000 ext.4348,4349 (Co-Working Space)
Fax: +66(0)2441-0633
อีเมล์: iclibrary@mahidol.ac.th
Facebook (Library)
Facebook (MUIC Co-Working Space Facebook)

MUIC library website: http://lib.muic.mahidol.ac.th/