การบันทึกและใบแสดงผลการเรียน

ทะเบียน สำนักงานการศึกษา ชั้น 3 อาคารอทิตยาทรจะออกเอกสารทางวิชาการเมื่อได้รับการร้องขอ ดังนี้

  • ใบรายงานผลการศึกษา
  • หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
  • หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
  • หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา

ค่าธรรมเนียมสำหรับเอกสารแต่ละประเภทและค่าธรรมเนียมการจัดส่งทางไปรษณีย์ กรณีประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ การขอเอกสารใช้ระยะเวลาดำเนินการสามวัน คำร้องขอนั้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้ที่ทำคำขอต้องแสดงบัตรประจำตัวถ้าลงทะเบียนในปัจจุบันหรือบัตรประจำตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนถ้าไม่ได้ลงทะเบียนในปัจจุบัน สำเนาบัตรประชาชนดังกล่าวซึ่งตรวจสอบโดยผู้ถือ เป็นที่ยอมรับได้ถ้าบุคคลนี้อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

คำร้องขอพิเศษหรือเอกสารใด ๆ ควรส่งถึงรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและส่งไปยังหน่วยทะเบียน คำขอควรมีข้อมูลนักศึกษาที่สามารถติดต่อได้