คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเป็นแนวทางที่มีประโยชน์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายแนวทางและขั้นตอนต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการศึกษาที่วิทยาลัยให้ได้