ภาพรวมของกลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษา (HLD) เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปสาสตรบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (หลักสูตรนานาชาติหรือที่เรียกว่า Intercultural Study and Languages Program หรือ ICCU

นักศึกษา ICCU มีทางเลือกในการเรียนวิชา แขนงสาขาวิชาการวิจารณ์ภาษาอังกฤษ Critical Studies of English Language (CSEL), แขนงวิชาจริยธรรม, ปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ (EPE) หรือ แขนงวิชาสาขาวิชาต่างประเทศและวัฒนธรรม Foreign Language and Culture (FLC) หรือนักเรียนอาจเลือกศึกษาแบบไม่มีแขนงสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษารับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวิชา กลุ่มวิชาพลานามัยของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) ทุกหลักสูตร นอกจากนี้ยังเปิดสอนวิชา minor ในภาษาจีนฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น สเปน และอังกฤษ (แม้จะถูกระงับชั่วคราว)

ทำไมต้องเรียนมนุษยศาสตร์และภาษา?

  • คณาจารย์มีคุณภาพสูง
  • เน้นการสอนแบบเน้นการสื่อสารและการสอนเชิงการสื่อสารเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจุบันและเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรแรกที่ยังไม่ได้มีการเปิดสอนที่ไหนในประเทศไทย
  • เป็นโปรแกรมศิลปศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นและมีมาตรฐานสูงพร้อมด้วยคณาจารย์ต่างประเทศที่หลากหลายซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นกลุ่มเล็กทั้งในและนอกห้องเรียน