รายวิชาโครงการอิสระ

รายวิชาโครงการอิสระ

โครงการอิสระดำเนินการโดยนักศึกษาที่ทำงานอย่างอิสระโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ หลังจากได้รับอนุมัติโครงสร้าง นักศึกษาควรดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสาขาที่เรียน ทำการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ จัดทำรายงาน ทบทวนวรรณกรรมหรือกรณีศึกษา และนำเสนอขั้นสุดท้ายให้หัวหน้าโครงการและอาจารย์อีกหนึ่งท่าน รายงานจะต้องเสร็จสิ้นภายในสามเดือนหลังจากได้รับการอนุมัติเค้าโครง นักศึกษาจะประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 8 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง การประชุมกับอาจารย์จะต้องจัดก่อนเริ่มโครงการและปฏิบัติตามกำหนดเวลา การประชุมเพิ่มเติมใด ๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงการอิสระนั้นๆ

จุดมุ่งหมายและขอบเขต

โครงการวิจัยอิสระสร้างขึ้นจากการทำงานและประสบการณ์หลักสูตรของนักศึกษาและแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งและกว้างขึ้นในหัวข้อของพวกเขา นักศึกษาต้องพัฒนาและถ่ายทอดทักษะการวิเคราะห์และการไตร่ตรองในขณะที่ทำการประเมินแง่มุมทางทฤษฎีและการปฏิบัติของวิชา มุมมองทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลจะถูกนำเสนอในรูปแบบทางวิชาการตามแนวทางการวิจัยมาตรฐาน

ทักษะการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  • ความสามารถในการทำวิจัยอิสระ
  • ความสามารถในการจัดระเบียบและโครงสร้างผลการวิจัย
  • ความสามารถในการตัดสินใจอย่างอิสระ

แนวทางเกี่ยวกับความยาวและบรรณานุกรม

โครงการควรอยู่ระหว่าง 3,500-4,000 คำ
สำหรับรูปแบบและการวิจัยให้ใช้ APA พิมพ์ครั้งที่ 6 (สำหรับแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APA โปรดไปที่เว็บไซต์ owl@purdue website)

เกณฑ์การประเมิน

โครงการอิสระของนักศึกษาจะถูกประเมินในสามประเด็นหลัก ประการแรกการวางแผนและการดำเนินการ: คือกระบวนการที่นักศึกษาวางแผนงานของตนเอง ความสามารถในการจัดสรรเวลา ในขณะที่อาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา นักศึกษาก็ถูกคาดหวังให้ทำงานอย่างอิสระ รายงานขั้นสุดท้ายของนักศึกษาเป็นผลผลิตที่เสร็จสมบูรณ์ของการวิจัยของนักศึกษาและแสดงให้เห็นถึงขอบเขตที่นักศึกษาได้สำรวจ ประเมิน และสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยและผลิตงานคุณภาพที่เผยแพร่ได้อย่างสำเร็จ สำหรับการนำเสนอ นักศึกษาจะส่งบทสรุปของการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย/โครงการและอาจารย์คนอื่น วิธีนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษาในการระบุข้อปัญหาว่านักศึกษาจะสามารถชี้แจงปัญหาและผลลัพธ์ของงานวิจัยอิสระ

การวางแผนและการดำเนินการ
(20%)
5
5
5
5

ทำงานอิสระ
การจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ปฏิบัติตามแผนโดยรวม
ประเมินและรวมความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม

รายงานฉบับสมบูรณ์

(60%)

10
10
10
10
10
10

แสดงภาพรวมที่ชัดเจนของหัวข้อ
ระบุปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิเคราะห์และประเมินประเด็นสำคัญ
รับทราบมุมมองที่แตกต่างกันโดยใช้มุมมองแบบรวมและแบบแยกส่วน
ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการมีอคติในแหล่งที่มา
สื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบคิดและภาษาที่เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนที่เป็นที่ยอมรับ

การนำเสนอ
(20%)
5
5
5
5

สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาอย่างสอดคล้องกัน
นำเสนอการสนับสนุนภาพที่เหมาะสม
ส่งงานนำเสนอภายในเวลาที่กำหนด
แสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาที่มีประสิทธิภาพ

วิธีสร้างโครงการที่ประสบความสำเร็จ

  1. ทบทวนหัวข้อหรือประเด็นที่นักศึกษาสนใจมากที่สุดจากหลักสูตรที่เรียนมาและนักศึกษารู้สึกว่ามีความหมายในแง่ของการพัฒนาอาชีพของตนเอง
  2. พบอาจารย์

เพื่อให้การประชุมครั้งแรกมีประสิทธิผล นักศึกษาควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

  • วางขั้นตอน/แนวคิดสำหรับหัวข้อการวิจัย
  • กำหนดขั้นตอน/ตรวจสอบคำถามการวิจัย
  • วิธีใดที่จะดึงความสามารถของทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา
  • ทบทวนวรรณกรรม
  1. กำหนดตารางเวลา

กำหนดจำนวนชั่วโมงที่ต้องการต่อสัปดาห์, กำหนดตารางเวลาและทำตามตารางเวลา สำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ นักศึกษาควรกำหนดกำหนดเวลาแยกต่างหาก แสดงตารางเวลาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็น

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของหัวข้อการวิจัยของนักศึกษา ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความคิดของนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคืบหน้าของนักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในการทำวิจัย