ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (The Intercultural Studies and Languages) มุ่งเน้นที่จะสร้างนวัตกรรมในการออกแบบและตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันในขณะที่ยังคงยึดมั่นในอุดมคติของการศึกษาศิลปศาสตร์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกที่ดีโดยการให้ความสำคัญในเรื่องวัฒนธรรม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความเป็นผู้นำทางจริยธรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับมุมมองที่หลากหลายของการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ มีการสำรวจวิธีการมุมมองและความท้าทายที่หลากหลายในด้านภาษาวัฒนธรรมและเศรษฐศาสตร์

นักศึกษาทุกคนในวิชาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษาจะต้องเรียนหลักสูตรบังคับที่ออกแบบเกี่ยวกับแนวคิดและการปฏิบัติที่สำคัญในสาขาวิชา

โดยนักศึกษาจะสามารถตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาจากแขนงสาขาวิชาดังนี้

 1. แขนงสาขาวิขาการวิจารณ์ภาษาอังกฤษ
 2. แขนงสาขาวิชาจริยธรรม ปร้ชญาและเศรษฐศาสตร์
 3. แขนงสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
 4. ไม่มีแขนงสาขาวิชา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้อำนวยการสาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา Mr. Julien Hardy: julien.har@mahidol.ac.th

โอกาสในการทำงาน

CSEL: การวิจารณ์ภาษาอังกฤษ-ผู้สื่อสารสากล

 • วารสารศาสตร์ / นักเขียน / บรรณาธิการ
 • ศิลปะและสื่อ
 • การทูต
 • ธุรกิจ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

EPE: จริยธรรม, ปรัชญญาและเศรษฐศาสตร์ – นักคิดอิสระ

 • วารสารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การทูตและการเมือง
 • องค์กรไม่แสวงหากำไร/การบริการสาธารณะ
 • ศาสตราจารย์ อาจารย์
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อมูล

FLC: ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม – พลเมืองของประชาคมโลกที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น หรือสเปน

 • งานประชาสัมพันธ์ / งานทรัพยากรบุคคล
 • ผู้ประสานงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมในภาษาและสถาบันวัฒนธรรม
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / โครงการในสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
 • วารสารศาสตร์ / นักเขียน / บรรณาธิการ / งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 • เพื่อศึกษาต่อทางด้านการแปล / การล่าม
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
60 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน
40 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
แขนงสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
72 หน่วยกิต
แขนงสาขาวิชาการวิจารณ์ภาษาอังกฤษ
72 หน่วยกิต
แขนงสาขาวิชาจริยธรรม ปรัชญาและเศรษฐศาสตร์
72 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต

ต้องได้รับหน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต

หมายเหตุ :หากนักศึกษาได้รับการบรรจุให้อยู่ในกลุ่ม ‘Advanced Track’ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน