การฝึกงาน

การฝึกงาน

โปรแกรม ICCU ยังไม่มีการฝึกงานให้นักศึกษา อย่างไรก็ตามทางหลักสูตร ยินดีอำนวยความสะดวก หากนักศึกษาประสงค์ที่จะฝึกงาน โดยจะออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้