หลักสูตรมนุษยศาสตร์

หลักสูตรมนุษยศาสตร์

หลักสูตรมนุษยศาสตร์เปิดสอนที่ MUIC (หลักสูตรการศึกษาทั่วไป)

วิชามนุษยศาสตร์เสนอหลักสูตรที่สำรวจแนวคิดหลักในปรัชญาประวัติศาสตร์ ศิลปะ และศาสนา ที่ MUIC หลักสูตรจะอยู่ภายใต้หมวดหมู่หลักสูตรการศึกษาทั่วไปสามหมวด ได้แก่ ความรู้เชิงตรรกะและจริยธรรม, ความรู้ศิลปะและสื่อ, และความรู้ทางจิตวิทยา

หลักสูตรการศึกษาทั่วไปเหล่านี้ทำให้นักศึกษาคุ้นเคยกับวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแง่ของประวัติศาสตร์ของความคิด, กระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจ, การแปลงทางเทคโนโลยี, ความสำเร็จทางศิลปะ, และการเคลื่อนไหวทางศาสนาและการเมือง นักศึกษาจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจสังคม

ความรู้เชิงตรรกะและจริยธรรม

ICGH 102: Famous Arguments and Thought Experiments in Philosophy

An examination of the most striking argumentative moves in Philosophy from Plato’s Allegory of the Cave to Searle’s Chinese Room, and beyond. Transfer and application of paradigmatic philosophical thinking to current open questions in politics and science. Equivalent: ICHM 101: Introduction to Philosophy

ICGH 103: Logic, Analysis and Critical Thinking: Good and Bad Arguments

Basic formal tools from sentential and predicate logic. Logical structures of arguments used in the everyday contexts of life and analysis of their strengths and weaknesses. Common fallacies in reasoning, including reasoning involving determining probabilities. Construction of good arguments using principles of informal reasoning.

Equivalent: ICHM 103: Introduction to Logic

ICGH 104: Moral Reasoning: How can We Know what is Good?

A survey of philosophical, psychological and scientific contributions to the understanding of moral values. Hands-on construction and analysis of ethical argument regarding burning issues in applied ethics.

Equivalent: ICHM 106: Moral and Ethical Studies

ICGH 105: Technology, Philosophy and Human Kind: Where Are We Now?!

An examination of major technological and scientific innovations across the globe and their effects on human life and thought. Focus on agriculture, steel, the printing press, the mechanical clock, magnifying lenses, antibiotics, electricity, steam and combustion engines, and the transistor.

ICGH 106: The Greeks: Crucible of Civilization

An introduction to and overview of the philosophy and thought of Ancient Greece and its influence on contemporary civilization. Theories about knowledge, propaganda, truth, art, psychology, happiness, justice and democracy.

Equivalent: ICHM 225: The Western Classical Ideal

ความรู้ทางศิลปและสื่อ

ICGH 113: Moving Pictures: A History of Film

An investigation of European, American and Asian film as art, philosophy, social commentary and propaganda. Focus not only on technique, style and technological advances but on interpretation, comparison and criticism.

Equivalent: ICHM218: Film Studies

ICGH 114: The Sound of Music: Form, Emotion, and Meaning

A survey of musical expression and an analysis of its communicative force in light of current research. Examples from a wide range of musical styles with a focus on classical music.

Equivalent: ICHM105: Music Appreciation

ความรู้ทางจิตวิทยา

ICGS 112: Propaganda, Nudge Theory and Marketing: How to Resist?

An examination of the science behind ‘mind control’ and its implementation in current society. Investigation of real and possible counter-strategies. Detailed psychological and socio-economic analysis of subtle oppressions of human autonomy in institutional, social, political and economic practices.

รายวิชาที่จะไม่เปิดสอนในอนาคต

ICHM 107: Introduction to Asian Philosophy

Main aspects of Asian philosophy, covering the key philosophical ideas in India, starting from the Indian philosophy during the Vedic period, Buddhist philosophy and other main Hindu philosophical ideas developed during and after the Buddha’s lifetime.

ICHM 140: Elementary Art Theory

Introduction to Art theory in both analytical and historical terms including the relationship between art and technology; exploration of major concepts in Aesthetics and Semiotics and analysis of diverse art forms as well as individual art pieces.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Humanities Program Director Asst. Prof. York H. Gunther:
york.gun@mahidol.ac.th