วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

หลายธุรกิจอุตสาหกรรมของนานาประเทศ อาชีพที่ได้รับความต้องการมากที่สุดนั้น ไม่ได้ยั่งยืนเป็นสิบปีหรือห้าปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงถูกเร่งให้เร็วขึ้น

ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2559 ความต้องการแรงงานที่มีทักษะภาษาที่สามเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และ บริษัทต่างๆ พร้อมที่จะเสนอค่าจ้างที่ดีกว่า หากมีศักยภาพในการสื่อสาร

นักศึกษาจะเตรียมความพร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคตได้อย่างไร
โดยการทำความเข้าใจความหลากหลายและความซับซ้อนของโลกในปัจจุบันและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของความคิดและทักษะการข้ามวัฒนธรรม

นักศึกษาจะเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตการทำงานได้อย่างไร
โดยการเป็นคนที่มีความรู้ มีความหลากหลาย มีความอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่ย่อท้อสามารถสร้างแบบจำลองความคิดได้

นักศึกษาจะเตรียมความพร้อมสำหรับยุคใหม่ของเทคโนโลยีได้อย่างไร
โดยการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์เป็นหลักในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสื่อสารโต้ตอบที่ซับซ้อนซึ่งจะมีความสำคัญมากขึ้น

พันธกิจ

เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการพัฒนาเร็วกว่าที่เคยมีมา หลักสูตร International Studies and Languages ส่งเสริมอุดมคติของการศึกษาแบบองค์รวมและความเป็นพลเมืองโลก

ผลการเรียนรู้

วิชาเอกนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่มีความหมาย  โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการหยั่งรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารและการรับรู้ด้านจริยธรรมเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการตัดสินใจในอนาคตและเป็นผู้พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต