การจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)

สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ เปิดสอนโดยแผนกการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อรับมือกับแนวโน้มของการเติบโตของการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้พัฒนาหลักสูตรวิชาการทั่วไปด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อให้มีการยอมรับคุณสมบัติของบุคคลซึ่งกันและกันเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายแรงงาน

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ ใช้เวลาในความต้องการภายนอกและแนวโน้มเพื่อคุณภาพของการศึกษาและมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมสำหรับทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อ:

  • เชื่อมโยงทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการบริการระหว่างประเทศ
  • เพิ่มทักษะทางภาษาของนักศึกษาในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น
  • สะท้อนองค์ประกอบของอาเซียนความเป็นสากลและโลกาภิวัตน์
  • ปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรม
  • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการวิเคราะห์ของนักศึกษา
  • สนับสนุนความเชี่ยวชาญทางวิชาการภาคปฏิบัติและความเป็นมืออาชีพ
  • ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • ให้โอกาสมากขึ้นสำหรับความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝึกงาน

โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานความสามารถในการวิเคราะห์และความเป็นผู้นำของนักศึกษาและเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็น “ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาการวิจัยที่โดดเด่นและมุมมองระดับโลก

โอกาสในการทำงาน

85% ของนักศึกษา THM ได้รับการว่าจ้างก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจำนวนมากได้รับการเสนองานในช่วงระยะเวลาการฝึกงาน

โอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษา
ภาคเอกชน
นักศึกษาจะสามารถทำงานในภาคเอกชนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการบิน เรือสำราญ โรงพยาบาล ธุรกิจร้านอาหาร สปา หรือตัวแทนท่องเที่ยว พวกเขาได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ทักษะระดับผู้ปฏิบัติงานที่เน้นการจัดการ

อาชีพที่มีศักยภาพหลังจากสำเร็จการศึกษารวมถึงตำแหน่งในการจัดการการดำเนินงานในเรื่องที่กล่าวถึง ศิษย์เก่าของเราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นมืออาชีพระดับกลางถึงอาวุโสที่ประสบความสำเร็จ

ภาครัฐ
นักศึกษาที่มีความสนใจในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำงานในองค์กรในภาครัฐเช่นสำนักงานการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ผู้ประกอบการ
นักศึกษาสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนเองในอุตสาหกรรมการบริการ พวกเขาสามารถบริหารจัดการโรงแรมและภัตตาคารของตนเองได้

เส้นทางอาชีพอื่นที่เป็นไปได้
นักศึกษาได้รับการฝึกฝนให้มีความเข้าใจในการข้ามวัฒนธรรม, การสื่อสาร / ภาษาที่สามและทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพอื่น ๆ ในสาขาต่าง ๆ เช่นผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค

นักศึกษาได้รับการฝึกฝนวิธีการวิจัยพื้นฐานรวมถึงวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทักษะเหล่านี้ใช้สำหรับการทำงานด้านวิจัยในด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
39 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน
32ห น่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
20 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศ
20 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาฝึกงาน
 24 หน่วยกิต

ต้องได้รับหน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 183 หน่วยกิต

หมายเหตุ: หากนักศึกษาได้รับการบรรจุให้อยู่ในกลุ่ม ‘Advanced Track’ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (THM)

ห้อง 426 ชั้น 4
อาคารอทิตยาทร
โทร +66 (0) 2700 5000,
ต่อ 4419, 4418
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.