การฝึกงาน

ฝึกงาน I

นักศึกษา THM ชั้นปีที่ หรือ จะต้องใช้เวลาสามเดือนในการฝึกงานในสถานประกอบการที่เป็นพันธมิตร ได้รับคัดเลือกและรับรองจากภาควิชา  การฝึกงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาในด้านการปฏิบัติการ และการทำงานแผนกต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเดินทาง และการบริการ นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานกับบริษัทพันธมิตรได้หนึ่งแห่ง ผลจากการฝึกงานครั้งที่ 1 (Internship I) นี้จะทำให้นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร และรับรู้ถึงการจัดการของบริษัทจริงในอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานเต็มรูปแบบ

ฝึกงาน II

เมื่อนักศึกษา THM สำเร็จการศึกษาแล้วพวกเขาจะต้องฝึกงานครั้งที่ 2 (Internship II) เป็นเวลา เดือน นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานภายในประเทศหรือฝึกงานต่างประเทศในสาขาการท่องเที่ยวเดินทางและการบริการ เช่นโรงแรม สายการบิน บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ บริษัทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และอื่น ๆ ซึ่งหัวหน้างานของบริษัทต่าง ๆ เหล่านั้น และผู้จัดการโครงการฝึกงานจะเป็นผู้ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (THM)

ห้อง 426 ชั้น 4
อาคารอทิตยาทร
โทร +66 (0) 2700 5000,
ต่อ 4419, 4418
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.