วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

พันธกิจ

 • เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาคิดนอกกรอบและช่วงวิกฤตและกระตุ้นให้พวกเขาทำหน้าที่อย่างมืออาชีพและมีจริยธรรม
 • เตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองโลกที่มีความสามารถไม่เป็นสองรองใครในเวทีโลกผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เพื่อสร้างการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในด้านการศึกษาและการวิจัย

ผลการเรียนรู้

โปรแกรม THM สร้างนักเรียนที่มีทักษะและความสามารถดังต่อไปนี้

 • ความสามารถในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์
 • ความสามารถในการสื่อสารในภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่เลือก
 • ความรับผิดชอบทางจริยธรรม
 • ความเป็นมืออาชีพและความตั้งใจในการบริการ
 • ทักษะและความรู้เฉพาะด้านในด้านการบริการ
 • ความสามารถในการใช้ความรู้และการปฏิบัติงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เลือก
 • ความสามารถในการใช้ความรู้เชิงบริหารและผู้ประกอบการและการปฏิบัติในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เลือก
 • ความสามารถในการใช้จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพในการดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและการต้อนรับ
 • ความสามารถในการใช้มาตรฐานการสื่อสารระดับสูงสำหรับโครงการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผ่านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
 • แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและการทำงานเป็นทีมที่ดีและแสดงบทบาทในกลุ่มงานอย่างเหมาะสมและความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม
 • วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือบรรเทาปัญหา / ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการดำเนินงานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
 • ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนหลังจากวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
 • ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพและ / หรือเชิงปริมาณเพื่อให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและการต้อนรับสำหรับวิชาการหรืออุตสาหกรรม / ธุรกิจ

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (THM)

ห้อง 426 ชั้น 4
อาคารอทิตยาทร
โทร +66 (0) 2700 5000,
ต่อ 4419, 4418
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.