วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชีววิทยา หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นศาสตร์แห่งชีวิต ศาสตร์นี้มีขอบเขตอันกว้างใหญ่ มีความหลากหลาย ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นหน่วยย่อยต่าง ๆ (modules)

ความหลากหลายในศาสตร์นี้ นอกจากจะเกิดขึ้นจากการมีรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ยังมาจากการจัดระดับของสิ่งมีชีวิตที่รวมตั้งแต่ระดับเซลล์จนกระทั่งระบบนิเวศ ทำให้งานวิจัยทางชีวภาพมีได้ทั้งในภาพใหญ่ระดับโลกจนระดับจิ๋วของจุลชีพ ในการดำเนินการศึกษาวิจัย นักชีววิทยาอาจเลือกที่จะศึกษาในหนึ่งสายพันธุ์ แต่สามารถตรวจสอบว่ามันทำงานอย่างไร เข้ากับระบบนิเวศได้อย่างไร กลไกที่ยีนสร้างรูปร่างลักษณะ การวิวัฒนาการ รวมถึงกลไลการทำงานและแบ่งตัวของเซลล์ที่ซับซ้อน

นักศึกษาหลายคนอาจมีความสนใจในการนำความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ ชีววิทยาประยุกต์จึงเป็นการนำองค์ความรู้เพื่อมาจัดการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของระบบนิเวศ มนุษย์ สัตว์และเศรษฐกิจ มนุษย์เรามีบทบาทบนโลกใบนี้จึงมีความรับผิดชอบต่อตัวเราและต่อแม่ธรณี

โอกาสในการทำงาน

  • ผู้ช่วยอาจารย์
  • ผู้ช่วยวิจัยในสถาบันวิจัย
  • ทำงานในแผนกวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์การค้าและบริการหรือในแผนกลูกค้าสัมพันธ์
  • เจ้าของบริษัทที่ขายสินค้าและ/หรือที่ให้บริการในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
–กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 126 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์
38 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกแกน
32 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต

ต้องได้หน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

หมายเหตุ : หากนักศึกษาอยู่ใน ‘Advanced Track’ สำหรับข้อกำหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน English Communication 4 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.