วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรเคมี

“สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ” เรียนอะไรกัน?
สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มีสามทางเลือก ให้กับความฝันและเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกันของนักเรียน

 1. สำหรับผู้ที่มีความฝันจะเรียนต่อและทำงานในต่างประเทศ สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี (สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย) รับปริญญาตรีพร้อมกันสองใบ ใบแรกสาขาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกรับปริญญาใบที่สองจาก Flinders University ประเทศออสเตรเลีย ในสาขา Biomedical Nanotechnology หรือ สาขา Forensic and Analytical Science ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาที่ต้องการในประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก
  • Flinders University ให้ทุนการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าในปีแรกของความร่วมมือนี้ และมีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโท/เอกได้ที่ Flinders University ในโครงการพิเศษที่กำลังเจรจาต่อไป
 2. สำหรับผู้ที่มีเป้าหมายให้จบปริญญาโทชัดเจน สาขาวิชาเคมีจัดให้มีเส้นทางปริญญาตรี+โทในลักษณะ 4+1 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาลงวิชาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาเภสัชวิทยาในระหว่างเรียนปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีที่วิทยาลัยนานาชาติ ทำให้จบการศึกษาในระดับปริญญาโท M.Sc. (Pharmacology) ได้เร็วขึ้น โดยสามารถเลือกวิชาเอกสำหรับปริญญาโทได้ คือ Medical Pharmacology หรือ Systems Pharmacology เมื่อจบการศึกษาในเส้นทางนี้สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในวงการพัฒนายาใหม่ เป็นทั้งอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • การเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีทุนการศึกษาให้เช่นกัน *
 3. สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างตามหาความฝันของตนเองหรืออยากเปิดทางเลือกไว้ให้หลากหลาย การเรียนสาขาวิชาเคมีในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่ลดจำนวนหน่วยกิตลงแล้วสามารถเรียนอย่างเร่งรัดให้จบได้ในเวลาน้อยกว่าสี่ปี หรือ นักศึกษาสามารถใช้โอกาสนี้
  • ฝึกงานกับเอกชนเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกพิเศษ
  • ทำวิจัยในสาขาเฉพาะทางกับอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกพิเศษ
  • ไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นในต่างประเทศ
  • เลือกเรียนวิชาเอกคู่ (double major) เลือกเรียนวิชาโท (minor) ในสาขาอื่นที่วิทยาลัยเปิดสอนให้เหมาะสมกับความถนัดและความต้องการของตนเองได้

เมื่อจบการศึกษาในเส้นทางนี้สามารถเลือกเรียนต่อหรือทำงานได้ตามทักษะและประสบการณ์ที่เลือกสะสมในระหว่างเรียน ผู้ที่สอบผ่านเข้ามาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมีแล้วสามารถเลือกเข้าหรือเปลี่ยนระหว่างสามเส้นทางดังกล่าวได้ทุกภาคการศึกษา นักศึกษาทั้งสามกลุ่มมีสิทธิเข้าศึกษาต่อปริญญาโทที่ University of Bristol หลังจบปริญญาตรีแล้วในโครงการ UOB MUIC 4+1 Global Transfer Programme ได้ทุนเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน 10%

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 44 หน่วยกิต
–กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 132 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์
42 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกแกน
62 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต

ต้องได้หน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

หมายเหตุ : หากนักศึกษาอยู่ใน ‘Advanced Track’ สำหรับข้อกำหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน English Communication 4 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.