วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศาสตร์แห่งวิทยาการคำนวณกำลังเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างน่าทึ่งแกนความรู้นี้ถูกนำไปใช้คิดค้นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things — IoT) และสมองเทียม สร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์โดยการผสานความสามารถในการคำนวณใหม่ในการรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจำนวนมหาศาล ในยุคนี้ นี่คือวิทยาศาสตร์ที่สัมผัสกับทุกชีวิตและขับเคลื่อนความพยายามที่ทันสมัยทุกอย่าง นักศึกษาในหลักสูตรของเราจะได้รับการฝึกฝนให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพร้อมที่จะสร้างและขับเคลื่อนเทคโนโลยีในอนาคตผ่านโครงการภาคปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้

นอกจากหลักสูตรของเราจะครอบคลุมพื้นฐานด้านต่างๆ ของศาสตร์วิทยาการคำนวณแล้ว การศึกษาในหลักสูตรนี้จะให้นักศึกษาเลือกเจาะลึกในสาขาที่ตนเองสนใจ นักศึกษาสามารถเลือกสาขา 1. AI และศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล 2. การสร้างซอฟต์แวร์ 3. วิศวกรแพลตฟอร์มข้อมูล 4. วิทยาการคอมพิวเตอร์สายวิจัย หรือจะผสมผสานสาขาเหล่านี้ตามความชอบของตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและดูแล จึงทำให้หลักสูตรของเราเหมาะสมกับทั้งผู้ที่ต้องการงานที่ให้ผลตอบแทนดีทันทีหลังจบการศึกษา ไปจนกระทั่งผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อ

โอกาสในการทำงาน

  • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ / วิศวกรที่มีความสามารถในการออกแบบดำเนินการและปรับใช้โซลูชัน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรแพลตฟอร์มข้อมูล
  • ศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์รวมถึงหุ่นยนต์และชีวสารสนเทศ
  • เจ้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ / บริษัทสตาร์ทอัพ
  • วิจัยและพัฒนาในภาคการค้าและในสถาบันการศึกษา
  • ที่ปรึกษาด้านไอทีและวิศวกรแก้ปัญหาเช่น นวัตกรรมการเกษตรและยาที่มีประสิทธิภาพ
  • ทำงานเป็นอาจารย์ หรือผู้ช่วยสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษาและโรงเรียนนานาชาติ
  • เป็นพนักงานขายหรือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในแผนกไอที

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
–กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
8 หน่วยกิต
–กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ สังคมศาสตร์ และพลานามัย
16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกแกน
34 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
66 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
28 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต

ต้องได้หน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 176 หน่วยกิต

หมายเหตุ : หากนักศึกษาอยู่ใน ‘Advanced Track’ สำหรับข้อกำหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน English Communication 4 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.