สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์

หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หมายถึง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ หมายถึง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา หมายถึง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มสาขาวิชาฯ หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรฯ หมายถึง หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ คณะกรรมการบริหารฯ หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะนำจุดเด่นของแต่ละฝ่ายมาส่งเสริมประสิทธิภาพและความสามารถทางเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสมัยโลกาภิวัตน์ สามารถวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ

โอกาสในการทำงาน

 1. Media creator
  • Animator/modeler
  • Digital media producer
  • Multimedia designer
  • Transmedia data illustrator
 2. Technological creator
  • Inclusive society technologist
  • Interactive graphics technician(VR/AR/XR)
  • Web designer
  • UI/UX designer
 3. Socialmedia/onlinecommunicator

โครงสร้างหลักสูตร

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXXX เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.