วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สังคมร่วมสมัยกำลังถูกท้าทายด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนหลากหลายอันเกิดจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและความต้องการของระบบช่วยรักษาชีวิต มลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากสารปนเปื้อนทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่เกิดจากการดำเนินการทางอุตสาหกรรม การเกษตรและการผลิตอาหาร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ดีพอ ยังคงคุกคามความมั่นคงทางนิเวศและเศรษฐกิจของโลกเรา การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของยุคปัจจุบัน

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามแนวทางสหวิทยาการ (ความรู้ที่รวมเอาหลายสาขาวิชามาประกอบกัน) อย่างเคร่งครัดเพื่อวัด หาจำนวน พยากรณ์และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงโดย
บูรณาการความรู้จากสาขาวิชาที่เหมาะสม

โอกาสในการทำงาน

  • เป็นอาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สถาบันการศึกษา
  • เป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนนานาชาติ
  • ทำงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท หรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
  • ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพหรือตำแหน่งประกันคุณภาพ
  • เป็นผู้ช่วยวิจัยในสถาบันการวิจัยหรือโครงการ วิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ทำงานด้านการซื้อขายและบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ภาครัฐและเอกชน
  • สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาใดๆของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สามารถศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯลฯ
  • เป็นเจ้าของบริษัทที่ขายสินค้าและ /หรือบริการในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯลฯ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
44 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
8 หน่วยกิต
–กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
134 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน
38 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
60 หน่วยกิต
–กลุ่มวิชาเอกเลือก
36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต

ต้องได้หน่วยกิตทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 186 หน่วยกิต

หมายเหตุ: ถ้านักศึกษาถูกกำหนดให้อยู่ใน ‘Advanced Track’ การลงเรียนวิชา English Communication ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 4 หน่วยกิต จะได้รับการยกเว้น

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.