วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อการผลิตอาหาร นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคมีจุลชีววิทยา โครงสร้างวิศวกรรมความปลอดภัย และโภชนาการของอาหารเนื่องจากมีการประมวลผล บรรจุ กระจาย จัดเก็บ และใช้งาน เราจัดทำโปรแกรมพิเศษนี้เพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของอาหารเริ่มจากวิธีการแปรรูปอาหารจนถึงการบริโภค นักศึกษาจะได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาความเชี่ยวชาญการวิจัยด้วยการคิดเชิงวิพากษ์และนวัตกรรม

โอกาสในการทำงาน

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพหรือตำแหน่งประกันคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารและตลาดที่เกี่ยวข้อง
  • ตำแหน่งในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • โอกาสทางการค้าและบริการในภาคเอกชนและภาครัฐ
  • อาชีพในการผลิตอาหารและตลาด
  • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ในบริษัทอาหาร

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
38 หน่วยกิต
–กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
แขนงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
135 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน
52 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
71 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
หรือ
แขนงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร
135 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน
52 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
79 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต

ต้องได้หน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 181 หน่วยกิต

หมายเหตุ: หากนักศึกษาอยู่ใน ‘Advanced Track’ สำหรับข้อกำหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน English Communication 4 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.