การฝึกงาน

การฝึกงาน

ด้วยความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับผู้นำด้านการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของเราเสนอ

  • โอกาสทางการศึกษาแบบร่วมมือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมงานกับพันธมิตรอุตสาหกรรมของเรา

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.