วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การเรียนการสอนภายในสาขาวางรากฐานมาจาก วิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบกับ วิทยากรคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมเนื้อหาหลายๆ ด้าน อาทิเช่น พื้นฐานโครงสร้างคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ วงจรคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบเชิงเลข ไปจนถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เนื้อหาประกอบด้วย

  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล การบีบอัดข้อมูล
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่าย
  • การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม และ อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง(IoT) ระบบฝังตัว ระบบอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานความรู้ การประมวลผลสัญญาณภาพ

นักศึกษามีโอกาสได้เลือกศึกษาตามความสนใจ ความถนัด และยังสามารถนำความรู้ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และโอกาสในการฝึกงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในภาคเอกชน

โอกาสในการทำงาน

โอกาสในการทำงานในสายงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลากหลายอุตสาหกรรมเนื่องจาก พื้นฐานการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มีอยู่ในทุกองค์กร และมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภาคองค์กรภาครัฐ และเอกชน
ตัวอย่างอาชีพ

  • วิศวกรด้านออกแบบระบบฝังตัว หรือ อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
  • วิศวกรด้านออกแบบ และดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
  • วิศวกรด้าน Network และ Security

โครงสร้างหลักสูตร

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXXX เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.