วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาฟิสิกส์

การเรียนรู้ในหลักสูตรฟิสิกส์ที่นี่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หัวข้อทางด้านฟิสิกพื้นฐานตั้งแต่ กลศาสตร์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก อุณหพลศาสตร์ และกลศาสตร์ควอนตัม รวมไปถึงทักษะในการทำงานในห้องปฏิบัติการ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์มีวิชาเลือกที่ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจมุ่งเน้นทาง Astrophysics และ Computational Physics ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาต่อในระดับสูงด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้น สำหรับนักฟิสิกส์แล้ว ดวงดาวอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

โอกาสในการทำงาน

  • นักวิจัยในสถาบันต่างประเทศ
  • อาจารย์
  • นักวิเคราะห์การเงิน
  • ผู้สร้างนวัตกรรม (ธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ)
  • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
44 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
–กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
124 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน
38 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
62 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต

ต้องได้หน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 176 หน่วยกิต

หมายเหตุ: หากนักศึกษาอยู่ใน ‘Advanced Track’ สำหรับข้อกำหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน English Communication 4 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.