วิชาโท

การเพิ่มการเรียนวิชาโท (minor)

เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมนักศึกษาสำหรับการประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคต วิชาโทที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษาสามารถยกระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาได้ ท่ามกลางโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

ชั้น1 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ
โทร. +66 (0) 2700 5000 ต่อ.1713 และ 1317
วันเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.