ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก

หลักสูตรสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก เป็นโปรแกรมใหม่ที่นำเสนอโดยกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรนี้เตรียมนักศึกษาสำหรับการดำเนินอาชีพที่หลากหลายในภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ NGOs การสร้างจุดแข็งที่มีอยู่ของกลุ่มสาขาวิชาและวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้หลักสูตรสนับสนุนเป้าหมายที่กล่าวไว้ในโปรแกรม Thailand 4.0 เรื่อง “การรับรู้และการปรับตัว: การควบคุมโลกาภิวัตน์” นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในหลักสูตรสหวิทยาการที่เน้นทั้งด้านวิชาการและวิธีการที่เน้นทักษะในการเรียนรู้โอกาสในการทำงาน

โอกาสในการทำงาน

  • องค์กรระหว่างประเทศ และ NGOs
  • องค์กรสื่อมวลชน
  • งานราชการ
  • งานสังคมสงเคราะห์
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • องค์กรการศึกษา ทั้งการสอนและบริหาร
  • การท่องเที่ยวและการเดินทาง
  • งานต้อนรับ
  • ผู้ประกอบการภาคเอกชน
  • การให้คำปรึกษาและการให้คำปรึกษาภาคเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
40 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน
52 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
60 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาโท (ถ้ามี)
20 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
8 หน่วยกิต

ต้องได้รับหน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต

หมายเหตุ : หากนักศึกษาได้รับการบรรจุให้อยู่ในกลุ่ม ‘Advanced Track’ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

ชั้น1 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ
โทร. +66 (0) 2700 5000 ต่อ.1713 และ 1317
วันเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.