การฝึกงาน

การฝึกงาน

รายวิชาการฝึกงานในหลักสูตรสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (ICIR 401) เป็นวิชาที่นักศึกษาจะปฏิบัติการนอกห้องเรียนทั้งหมด และคิดเป็น 12 หน่วยกิตของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับทั้งหมดที่มีรหัสต่ำกว่า 400 ก่อนจึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานได้ วิชานี้ถูกออกแบบเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนรู้ระบบองค์กรต่างๆ ทั้ง NGOs องค์การระหว่างประเทศ องค์กรวิจัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

  • United Nations Development Program (UNDP)
  • A21
  • ACT Alliance
  • Asylum Access (AAT)
  • Habitat for Humanities
  • Labor Right Network Foundation (LPN)
  • Save The Children
  • Thomson Reuters
  • Museum Siam

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

ชั้น1 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ
โทร. +66 (0) 2700 5000 ต่อ.1713 และ 1317
วันเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.