วินัยและการรักษาวินัย

ข้อบังคับวินัยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดขึ้นเพื่อปกป้องและรักษาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาภายในวิทยาเขต ทางวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อปกป้อง ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักศึกษาทุกคนในวิทยาเขต

การละเมิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา

นักศึกษาต้องรับผิดชอบและเคารพ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ ในกรณีที่ละเมิดกฎหมายต่างๆ เช่น การทำร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ การครองครองสิ่งผิดกฎหมาย การกระทำผิดกฎ และอื่นๆ ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ทางการที่เกี่ยวข้อง

วินัยและการรักษาวินัย

นักศึกษาต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

 1. นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
 2. นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือเสียหายแก่ตนเอง บุคคลอื่นหรือวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
 3. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
 4. นักศึกษาต้องไม่ดื่มสุราของมึนเมาภายในบริเวณวิทยาลัยมหาวิทยาลัย และขณะอยู่ในชุดเครื่องแต่งกายนักศึกษา
 5. นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ภายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ยกเว้นสถานที่ที่จัดไว้ให้เพื่อการสูบบุหรี่เท่านั้น
 6. นักศึกษาต้องไม่จอดรถ ณ บริเวณที่ห้ามจอด ภายในเขตรั้วมหาวิทยาลัย
 7. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท และทำร้ายร่างกายผู้อื่น
 8. ห้ามทำลายทรัพย์สินของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
 9. นักศึกษากระทำการดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
  9.1 เล่นการพนัน หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการพนันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนการพนันทุกชนิด
  9.2 เสพ มีไว้ในครอบครอง มีไว้เพื่อขายหรือจำหน่าย รวมทั้งเป็นตัวแทนขาย หรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมาย
  9.3 กระทำการลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับ ขืนใจ รีดไถบุคคลอื่น หรือทุจริตในเรื่องการเงิน
  9.4 ครอบครอง หรือนำอาวุธปืน หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
  9.5 ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระทำการลามก อนาจาร หรือกระทำผิดเกี่ยวกับเพศ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
  9.6 ทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
  9.7 กระทำผิดอาญา โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  9.8 เจตนาทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระทำการเช่นว่านั้น
  9.9 จัดทำ เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง สื่อ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียน หรือกระทำการอื่นใด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือผู้อื่น
  9.10 กระทำการปลอมลายมือชื่อผู้อื่น ปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริง หรือใช้เอกสารเช่นว่านั้นเป็นหลักฐานต่อวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือผู้อื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือผู้อื่น
  9.11 จงใจหรือเจตนาทำลายทรัพย์สินของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือผู้อื่น เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
  9.12 กระทำการอื่นใดที่คณบดีได้กำหนดว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 10. นักศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยตามที่บัญญัติไว้ในประกาศนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินัย
  10.1 กรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
  10.1.1 ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาและบันทึกข้อมูลการกระทำผิดวินัย ของนักศึกษาลงในระบบฐานข้อมูล
  10.1.2 ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้นักศึกษารับทราบ
  10.1.3 ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ
  10.1.4 ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือถึงผู้ปกครองพร้อมทั้งเชิญผู้ปกครอง

  10.2 กรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง
  10.2.1 ตัดสิทธิการเข้าสอบ
  10.2.2 งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อ เพื่อขออนุมัติ หรือรับปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
  10.2.3 ให้พักการศึกษา
  10.2.4 ให้พ้นสภาพนักศึกษา

 11. กรณีใดๆ ก็ตาม ที่ไม่ได้กล่าวถึงในข้อบังคับนี้จะเสนอให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาโดยคณะกรรมการวินัยนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

ห้อง 1100, ชั้น1, อาคาร 1
โทร: +66 (0) 2700 5000 #1115, 1210
อีเมล์: praewthip.won@mahidol.ac.th,
rungtipa.sae@mahidol.ac.th
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 น. – 5:00 น.