สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ, มหิดลอินเตอร์) > ชีวิตนักศึกษา > สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรนักศึกษาที่ประกอบด้วยสมาชิก 24 คน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมและชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ สังคมและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สโมสรนักศึกษา คือ ผู้แทนนักศึกษา ในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา และนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการของสโมสรนักศึกษา

  • เพื่อสร้างวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นสถานที่ที่นักศึกษาได้เพลิดเพลินและเป็นเลิศในด้านวิชาการและสังคม
  • เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
  • เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่นักศึกษาและร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหาของนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีการดำเนินงานร่วมกับตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีในการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ในทุก ๆ ปี โดยคณะกรรมการตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมขอบคุณรุ่นพี่ คณะกรรมการตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมรับน้อง ประชุมเชียร์และกีฬาน้องใหม่ และคณะกรรมการตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมอำลารุ่นพี่ปี 4

การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคการศึกษาที่ 3 ที่ทำการของสโมสรนักศึกษาตั้งอยู่ ณ ห้องหมายเลข 2212 ชั้น 2 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ

ช่องทางการติดต่อสโมสรนักศึกษา

Facebook: MUIC Student Association (MUICSMO)

Instagram: @otternautsmo

Email: otternautsmo@gmail.com

ฝ่ายบริหาร

(ยืน – จากซ้ายไปขวา) นายปาลิดล เตชะเวชนุกูร (อุปนายก), นางสาวธัญดา กิติมันต์กุล (เหรัญญิก), นางสาวเจีย-จือ ลู (เลขานุการ)

(นั่ง – จากซ้ายไปขวา) นายชาโลม เอ็นผิง วู (นายกสโมสรนักศึกษา), นางสาวธิดารัตน์ ตั้งศิริวัฒนกุล (อุปนายก)

ฝ่ายประสานงานชมรมและกีฬา

(จากซ้ายไปขวา) นายศิวกร เก่งมาลา (ผู้ประสานงานชมรม), นางสาวรชกร อมรวุฒิกุล (ผู้ประสานงานชมรม), นางสาวเบญญพร อยู่สุข (ผู้ประสานงานชมรม), นายไคโตะ ทานากะ (ผู้ประสานงานชมรมกีฬา)

ฝ่ายจัดการโครงการ

(ยืน – จากซ้ายไปขวา) นายประภากร กังวาลนรากุล, นางสาวศริศาร์ ศรีสุขประเสริฐ, นางสาวอรอร วัฒนธรรม, นายนทีธร ภคพงศ์พันธุ์

(นั่ง – จากซ้ายไปขวา) นางสาวนภัสสร สุนทรนพคุณ, นางสาวศิรดา ธนกิจสุนทร, นางสาวกัญจน์ณิชา เอกสุวรรณเจริญ, นางสาวคริษฐา คงคาสัย (ฝ่ายวิชาการ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

(จากซ้ายไปขวา) นายณัฐภูมินทร์ แสงเจริญธรรม, นางสาวอภิษฎา เตชะเชวงกุล, นางสาวธารา แมสไซส์ แบรนแนน

ประธานนักศึกษาแต่ละชั้นปี

(จากซ้ายไปขวา) นางสาวธนัชพร บุพตา (ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 3), นางสาวจิรัศฎ์ชยา ประสงค์เงิน (ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 2) 

(ไม่ปรากฏบนภาพ) ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ), นายนนฐภัทร สนิทประชากร (ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4)

งานกิจการนักศึกษา

ห้อง 1100, ชั้น1, อาคาร 1
โทร: +66 (0) 2700 5000 #1115, 1210
อีเมล์: praewthip.won@mahidol.ac.th,
rungtipa.sae@mahidol.ac.th
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 น. – 5:00 น.