Thailand Web Stat Truehits.net

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล > ชีวิตนักศึกษา > สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรนักศึกษาที่ประกอบด้วยสมาชิก 24 คน มีการจัดการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อตรวจสอบการทำกิจกรรมนักศึกษา ดูแลงบประมาณสำหรับชมรมต่าง ๆ และรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา

วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการของสโมสรนักศึกษา

  • เพื่อสร้างวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นที่ที่นักศึกษา เพลิดเพลินและเป็นเลิศด้านวิชาการและสังคม
  • เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
  • เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่นักศึกษาและร่วมหาวิธีแก้ไขสำหรับปัญหาของนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีการดำเนินงานร่วมกับตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีที่จะรับผิดชอบในการกิจกรรมขนาดใหญ่ประจำปี คณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมขอบคุณรุ่นพี่ คณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมค่ายรับน้องและกิจกรรมเฟรชชี่เกมส์ และคณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมอำลารุ่นพี่ปี 4 การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายภาคการเรียนที่ 3 และสโมสรนักศึกษามีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ห้อง 2212

สมาชิกสโมสรนักศึกษา (ทีมบริหาร)

นายรพีพัทธ์ ศรีบุษย์ดี (เลขานุการ), นางสาวเจนสิราภรณ์ สินสุกิจ (อุปนายก), นางสาวชัญญ ศุภกุล (นายกสโมสรนักศึกษา), นางสาวฐิดาภรณ์ ชัชอานนท์ (เหรัญญิก), นายอาทร ศรีรู้ญา (อุปนายก)

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาจัดขึ้นในภาคการศึกษาที่ 3 เป็นประจำทุกปี ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องหมายเลข 2212 ชั้น 2 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ

งานกิจการนักศึกษา

ห้อง 1100, ชั้น1, อาคาร 1
โทร: +66 (0) 2700 5000 #1115, 1210
อีเมล์: praewthip.won@mahidol.ac.th,
rungtipa.sae@mahidol.ac.th
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 น. – 5:00 น.