ทุนกู้ยืม (กยศ.)

ทุนกู้ยืม (กยศ.)

ประเภททุน รายละเอียดทุน จำนวนทุน คุณสมบัติ
กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาล
สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ปีการศึกษาละ 60,000–70,000 บาท
  • มีสัญชาติไทย
  • ผู้ปกครองต้องมี รายได้รวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
  • มีผลการเรียนผ่าน เกณฑ์การวัดและประเมิน
    ผลของสถาบันการศึกษา (2.00)
  • เข้าร่วมโครงการที่มี ประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 36 ชั่วโมง
  • นักศึกษาต้องชำระ เงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบี้ย หลังจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

ข้อมูลทุนกู้ยืมเพิ่มเติม: https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan