ภาพรวมทางวิชาการและปฏิทินการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีอันหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ ผู้จัดการระดับนานาชาติ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม  วิทยาลัยฯ เปิดสอนสาขาวิชาเอก 16 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 8 สาขา และสาขาบริหารธุรกิจ 6 สาขาพร้อมด้วยวิชาโท 22 วิชา

ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 3,220 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ประเภทเต็มเวลาและอาจารย์พิเศษ (60% ของคณาจารย์เป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติในหลากหลายสาขาวิชา อัตราส่วนนักศึกษา / อาจารย์ คือ 28: 1

ปฏิทินการศึกษาขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาอเมริกันที่มีสามภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน แต่ละภาคการศึกษาจะใช้เวลาเวลา 12 สัปดาห์ โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจะต้องเรียน 4 ปีหรือ 12 ภาคการศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound, Exchange and Visiting Students)

ภาคการศึกษาที่ 1: กันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2: มกราคม – มีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3: เมษายน – กรกฎาคม

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจะถูกบันทึกด้วยคะแนนเป็นตัวอักษร

เกรด ผลสัมฤทธิ์ เกรดเฉลี่ย
A
ยอดเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ค่อนข้างดี
2.5
C
ปานกลาง
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0
 

หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 1702, 1708, 1714, 1711
โทรสาร +66 (0) 441 0232
Group-mail: icia@mahidol.ac.th