ใบสมัครและการรับเข้า

การสมัครและการรับเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลานั้นดำเนินการโดยหน่วยรับสมัคร (MUIC Admissions Office) สำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนรวมถึงปฏิทินการศึกษาให้คลิกที่ลิงค์หน่วยรับสมัคร ที่หน้าหลัก

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่านั้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาต่อในต่างประเทศ วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนเหล่านี้ทำให้วิทยาลัยฯ มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และวิทยาลัยฯพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาแลกเปลี่ยนมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

Visiting students เป็นนักศึกษามาศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่านั้นโดยใช้หน่วยกิตการศึกษาที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของพวกเขาแม้ว่ามหาวิทยาลัยในประเทศของตนอาจไม่ใช่มหาวิทยาลัยพันธมิตรกับวิทยาลัยฯ

ข้อกำหนดการรับสมัคร

นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Students)

 • เอกสารเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
 • จดหมายอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
 • ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ
 • ใบสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่กรอกแล้วอย่างสมบูรณ์
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Visiting Students)

 • จดหมายอ้างอิง 2 ฉบับจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
 • ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ
 • ใบรับรองคะแนน TOEFL / IELTS*
 • ใบสมัคร visiting student ที่กรอกแล้วอย่างสมบูรณ์
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ

*หมายเหตุ:  Visiting students ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจะต้องส่งหนึ่งในแบบทดสอบภาษาอังกฤษต่อไปนี้: iBT TOEFL (คะแนน 69 หรือสูงกว่าพร้อมคะแนนการเขียนอย่างน้อย 25) หรือ IELTS (คะแนน 6.0 หรือสูงกว่าพร้อมคะแนนการสอบ Writing 6.0)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ Visiting Students (เงินบาท)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ชำระครั้งเดียว)
1,400 บาท
ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยต่อภาคการศึกษา
20,000 บาท
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา
– วิชาบรรยาย
3,300 บาท
– วิชา Lab
6,200 บาท
– วิชา CDP Lab
(for Communication Design-ICCD)
6,600 บาท
– วิชาสตูดิโอ Lab (for ICEM,ICAP,ICFP,ICTP)
12,300 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
20 บาท

หมายเหตุ:

 1. ค่าเล่าเรียนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชั่วโมงปฏิบัติการและ / หรือจำนวนวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียน
 2. ค่าหน่วยกิต 3,300 บาทต่อเครดิตสำหรับวิชาบรรยาย รายวิชาส่วนใหญ่มี 4 หน่วยกิต = 13,200 บาทต่อหนึ่งวิชา
 3. นักศึกษาอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าหนังสือเรียนเพิ่มเติมตามที่อาจารย์แนะนำ
 4. ค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมค่าครองชีพหนังสือและค่าหอพัก
 5. ค่าธรรมเนียมเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 1702, 1708, 1714, 1711
โทรสาร +66 (0) 441 0232
Group-mail: icia@mahidol.ac.th