บริการด้านธนาคาร

บริการด้านธนาคาร

เอกสารที่ใช้เปิดบัญชี:  สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและจดหมายรับรองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ธนาคารในวิทยาเขตศาลายา:

  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกรุงเทพ (มีบริการ Western Union)
  • และยังมีธนาคารอื่นเปิดให้บริการโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เช่นธนาคารกสิกรไทย ฯ
  • มีตู้ ATM บริการชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติและสำนักงานอธิการบดี

การถอนเงินจากตู้ ATM: วงเงิน 20,000 บาท/วัน

ค่าใช้จ่ายพื้นฐานโดยประมาณ ( 1 USD $ = ประมาณ 32.00 บาท)

ค่าหอพัก 5,800-13,000 บาท/เดือน
ค่าสาธารณูปโภค 2,500 บาท/เดือน
ค่าอาหาร 6,000 – 9,000 บาท/เดือน
ค่าหนังสือ 3,000 บาท/เทอม
ค่าเดินทาง 2,000 บาท/เดือน

หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 1702, 1708, 1714, 1711
โทรสาร +66 (0) 441 0232
Group-mail: icia@mahidol.ac.th