บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล

บริการด้านสุขภาพ

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกคน จะได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพภายใต้แผนประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพสามารถติดต่อห้องปฐมพยาบาล A216 ชั้น 2 โซน B อาคารอทิตยาทร

เวลาทำการ              จันทร์-ศุกร์     9.00 – 17.00 น.

บริการด้านการรักษาพยาบาล

MUIC ID Card

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ใช้บัตร MUIC ID Card สามารถรับการรักษาได้ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลศิริราช โดยไม่รวมค่าห้องพักผู้ป่วยและค่ายาบางประเภท ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ โดยนักศึกษาจะต้องขอใบรับรองแพทย์มาด้วยทุกครั้งในกรณีที่ขาดเรียน/ขาดสอบ

AIA card

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ถือบัตรประกันอุบัติเหตุ AIA card สามารถใช้รักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลไม่มีบริการ Fax Claim กับบริษัท AIA นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องสำรองเงินค่ารักษาพร้อมทั้งนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่งานกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการทำเรื่องคืนเงินโดยใช้เวลา 1 เดือนในการดำเนินงาน (เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น)

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตของตนเอง ควรศึกษาแผนกรมธรรม์เรื่องการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและโรงพยาบาลในสังกัดที่สามารถเข้ารับการรักษา ในบางกรณีอาจต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลและนำใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์ติดต่อทางบริษัทประกันในภายหลัง

หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 1702, 1708, 1714, 1711
โทรสาร +66 (0) 441 0232
Group-mail: icia@mahidol.ac.th