โอกาสในการได้รับทุนการศึกษา

Young Ambassador Scholarships for MUIC Students
วิทยาลัยนานาชาติมอบทุนการศึกษา Young Ambassador Scholarships 40 ทุน ทุก ๆ ปี ทุนละ 50,000 บาท นักศึกษา MUIC ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของวิทยาลัยฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.85 มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนนี้

ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program
โปรแกรม AIMS เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการนี้ดำเนินการและสนับสนุนโดยรัฐบาลแห่งประเทศไทยผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ในแต่ละปีมีนักศึกษาประมาณ 8 คนได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรม AIMS จำนวน 140,000 บาท แบบเหมาจ่ายสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับค่าทำวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ และค่าครองชีพในต่างประเทศ

ASEAN University Network- ASEAN Credit Transfer System (AUN-ACTS)
โปรแกรม AUN-ACTS สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 140,000 บาท

Ernst Mach Grant at the Austrian University of Applied Science (Fachhochschule)
โปรแกรมนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่เลือกสมัครไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในออสเตรีย “Austrian University of Applied Sciences (‘Fachhochschule’)” นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน จะได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 1,050 ยูโรต่อเดือน

ASEM-DUO Fellowship Program (DUO-Thailand)
โครงการ DUO-Thailand Fellowship มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมดุลการเคลื่อนย้ายที่ของนักศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิก ASEM 30 ประเทศในยุโรปโดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแบบจับคู่ ทั้งนี้โปรแกรมกำหนดว่า นักศึกษา 1 คู่ คือนักศึกษาไทย 1 คนจะต้องจับคู่กับนักศึกษาจากประเทศสมาชิก ASEM 1 คน ในการสมัครรับทุนนี้ นักศึกษาไทยมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,200 ยูโรต่อเดือน และนักศึกษาจากประเทศสมาชิก ASEM จะได้รับเงินเป็นจำนวน 800 ยูโรต่อเดือน

หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 1702, 1708, 1714, 1711
โทรสาร +66 (0) 441 0232
Group-mail: icia@mahidol.ac.th