รายงานประจำปี

รายงานประจำปีของวิทยาลัยนานาชาติจะนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณของวิทยาลัย เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย ปรัชญาของวิทยาลัย ผู้นำ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลในภาพรวมของกลุ่มสาขาวิชา ฝ่ายสนับสนุน บุคลากร กิจกรรมสำคัญในแต่ละปี รวมทั้งความสำเร็จของนักศึกษา อาจารย์ และพนักงาน

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560