Thailand Web Stat Truehits.net

บริการสุขภาพ

ระหว่างศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาสามารถรับประโยชน์สูงสุดด้านการรักษาพยาบาล โดยการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของแต่ละบุคคล เช่น

  1. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  2. สิทธิกรมบัญชีกลาง สำหรับนักศึกษาที่เป็นบุตรข้าราชการและมีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  3. สิทธิรัฐวิสาหกิจ สำหรับนักศึกษาที่เป็นบุตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง และมีอายุต่ำกว่า 20 ปี นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สัญชาติไทย ที่สมัครสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช หรือศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยแสดงบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาเพื่อตรวจสอบสิทธิ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถใช้สิทธิฉุกเฉินที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน หรือโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายโครงการหลักประกัน ทั้งนี้ก่อนรับบริการ นักศึกษาจะต้องแสดงบัตรเพื่อยืนยันตนเอง

สำหรับนักศึกษาต่างสัญชาติแบบเต็มเวลา (Full-Time Students) สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช หรือศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้เช่นกัน โดยแสดงหนังสือเดินทาง (Passport) และบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา

นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มกับบริษัท AIA สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกคน และประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับนักศึกษาต่างสัญชาติแบบเต็มเวลา (Full-Time Students) นักศึกษาสามารถรับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โดยแสดงบัตร AIA Group Privilege Card ก่อนเข้ารับบริการ

นักศึกษายังสามารถขอคำปรึกษาสำหรับปัญหาสุขภาพทั่วไปได้ที่

  • ห้องพยาบาล วิทยาลัยนานาชาติ ห้อง 216 ชั้น 2 โซน B อาคารอทิตยาทร เปิดให้บริการ
    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.
  • หน่วยสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Health) ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17:00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-4529-30

สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล
นักศึกษาทุกคน ต้องทำสิทธิก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล ดังนี้

คลินิกวัยทีน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 4 อาคารปัญญาวัฒนา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
นัดหมายล่วงหน้า โทร 02-441-0602 ถึง 8 ต่อ1202, 1208 หรือโทร 094-461-2407
หรือติดต่อ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

หน่วยบริการให้คำปรึกษา (Mahidol Friend)
ห้อง Mahidol Friend ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
โทร 02-849-4538 หรือ โทร MU Hotline 088-874-7385 (ตลอด 24 ชม.)

โทร. 1323

สายด่วนกรมสุขภาพจิต 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-700-5000 ต่อ 1115, 1210

งานกิจการนักศึกษา

ห้อง 1100, ชั้น1, อาคาร 1
โทร: +66 (0) 2700 5000 #1115, 1210
อีเมล์: praewthip.won@mahidol.ac.th,
rungtipa.sae@mahidol.ac.th
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 น. – 5:00 น.