ม.มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมแนะแนว CONNECT

1000-MUIC Conducts Seminar for MEET Program’s Counselors
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

ม.มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมแนะแนว CONNECT

งานสื่อสารองค์กรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แนะแนว Connect – แนะแนวรุ่นใหม่ ให้เข้าใจเด็กยุคออนไลน์” โดย ดร.จารุวรรณ สกุลคู ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาคลีนิคชั้นนำของประเทศ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลกของ MUIC ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ให้กับอาจารย์แนะแนวในโครงการ MUIC Entrance Excellence Track (MEET Program) กิจกรรมครั้งนี้จัดเป็นพิเศษให้กับอาจารย์กว่า 40 ท่าน จาก34 โรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเรียนรู้จิตวิทยาในการแนะแนว และนำมา Connect ให้เข้าใจกับนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์