เกี่ยวกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ, มหิดลอินเตอร์) > เกี่ยวกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณลักษณะที่โดดเด่นของหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์ และการสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวไปพบกับความท้าทายของการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21

วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมกว้างขวาง ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขา บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์  ศิลปะ และการจัดการ ที่ไม่เพียงออกแบบมาเพื่อปลูกฝังทักษะในการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์ให้นักศึกษาเท่านั้น แต่รวมถึงให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการแก้ปัญหาและการวิจัยด้วย

วิทยาลัยฯ คาดหวังให้นักศึกษามีความชำนาญในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน นักศึกษายังมีโอกาสที่จะได้ศึกษาภาษาอื่นๆ ทั้งภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาไทยด้วย

ด้วยชื่อเสียงระดับนานาชาติของวิทยาลัยฯ รวมทั้งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร ทำให้นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกสนใจเข้ามาเป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลาและนักศึกษาแลกเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่นักศึกษาทุกคนสามารถพัฒนาไหวพริบและทักษะข้ามวัฒนธรรมได้

วิทยาลัยฯ กระตุ้นให้นักศึกษาได้รับใช้ชุมชน ด้วยความพยายามในการเข้าถึงชุมชนภายนอก และโครงการอาสาสมัครต่างๆ ของนักศึกษา ทำให้พวกเขาได้ฝึกฝนความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่ในการเป็นพลเมือง

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมนักศึกษาต่างๆ ในความดูแล เปิดโอกาสอันหลากหลายให้นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมได้ตามความสนใจส่วนตัว ทั้งกีฬา ศิลปะป้องกันตัว การปั่นจักรยาน การโต้วาที ดนตรี ศิลปะ การถ่ายภาพ และการศึกษากรณีตัวอย่างทางธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำในกระบวนการของกิจกรรมเหล่านี้

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ ต่างประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ทั้งในสายศิลปะ การสื่อสาร อุตสาหกรรมบันเทิง วงการธุรกิจ เทคโนโลยี การท่องเที่ยวและการบริการ การศึกษา การแพทย์ การวิจัย วิทยาศาสตร์ รวมทั้งในองค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ

ในท้ายที่สุดนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนความคิดในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อพิจารณาจากความสลับซับซ้อน และความต้องการของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีการเชื่อมโยงกันทั่วโลก

VISION
Enriching lives. Expanding potentials. Shaping futures.

MISSION
MUIC inspires innovation, fosters human potential, and creates new knowledge through the integration of arts and sciences in an international environment, ultimately resulting in education, research, and services to serve the needs of society and benefit humankind.

CORE VALUES
Excellence, Empathy, Integrity, Inter-culturalism

GOAL
To be a globally recognized International Liberal Arts College.

ข้อมูลปัจจุบัน

0

มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลามากกว่า 3,000 คนและนักศึกษาระดับปริญญาโท 300 คน

0

มีคณาจารย์และนักศึกษามากกว่า 40 สัญชาติ

0

เปิดสอน 16 สาขาวิชาเอกรวมทั้งวิชาโท

0

เพียง 45 นาทีจากใจกลางกรุงเทพฯ

0

มีชมรมต่างๆของนักศึกษามากกว่า 25 ชมรม